Likheterna mellan venture capital och värdeinvestering ur en trainees perspektiv

Som en del av vår traineebloggserie skriver vår senaste trainee Jere om hans erfarenheter och lärdomar över venture capital.

Då både Berkshire Hathaways årsstämma och min traineeperiods slut sammanträffar under samma vecka, är det ett passligt tillfälle för att reflektera traineeperioden och venture capital ur ett värdeinvesteringsperspektiv. För mig personligen har värdeinvestering, och speciellt Warren Buffett, spelat en stor roll. Benjamin Grahams The Intelligent Investor och flera av de olika böckerna gällande Buffett har haft en stor påverkan på mig: tack vare dem har jag kommit in till finansbranschen och blivit intresserad av investerande.

Som ni säkert vet, har den allmänna diskussionen över värde- och tillväxtinvestering (value vs growth) präglas av kontraster. Som investerare tillhör du endera gruppen, och det finns sällan en gråzon. Investerare i tillväxtbolag ser ofta värdeinvesterare som fossiler, som inte kan beakta och förstå värdet av tillväxt och dess snabbhet i framtiden. O andra sidan anser värdeinvesterare att tillväxtbolagen ofta är överprissatta och att investerare lever i en bubbla, som förr eller senare spricker. Trots den starka kontrasten har traineeperioden lärt mig att värdeinvestering och venture capital de facto har mycket gemensamt.

Grundarna och ledningen spelar en stor roll

Den första direkta parallellen mellan värdeinvestering och venture capital är grundarnas och ledningens starka påverkan på investeringsbeslutet. Ett tillväxtbolag som i framtiden skall ha flera hundra personer anställda och tiotals miljoner i omsättning måste ha en stark ledning som kan styra bolaget mot den eftersökta tillväxten. Grundare som har en stark vilja och kunskap över att verkställa strategin gör ofta skillnaden till vem som lyckas vinna marknaden. Ledningens stora påverkan är något som även Warren Buffett ofta påpekat. Berkshire Hathaway är känt för att identifiera bolag som har en stark ledning och mångfaldig kunskap över marknaden de opererar i. Därmed strävar ofta både värdeinvesterare och riskkapitalinvesterare att hitta bolagen med bästa möjliga styret. Gällande detta har Warren Buffett ett passande citat från över 25 år tillbaka i tiden:

“And so, the important thing we do with managers, generally, is to find the .400 hitters”

Warren Buffett 1994 på Berkshire Hathaways årsstämma (fun fact: endast 20 basebollspelare av nästan 20 000 har lyckats träffa bollen med en noggrannhet som är över 40% under en hel säsong!)

Investera i marknader och bolag du förstår och känner

Warren Buffett och andra legendariska värdeinvesterare är kända för att investera i bolag och marknader de känner väl och har en fullständig kunskap över. Även om detta möjligen inte diversifierar din portfölj på bästa möjliga sättet, har en koncentration på de marknader du känner och förstår bäst sina fördelar. Ifall man har en djup kunskap och insikt över hur en marknad fungerar och hurdana problem ett specifikt bolag löser, ökar man på sannolikheten att hitta lösningar och investeringsobjekt som har rum för att generera tillväxt och värde. Därför är det många olika VC-fonder som koncentrerar sig på vissa industrier och marknader som t.ex. SaaS, spelbolag, Edtech, Medtech och så vidare. Ofta har dessa fonders personal byggt upp och investerat i bolag inom ett visst ämnesområde under en lång tid, så de har nischinformation över vissa marknader och därmed vet de vad som kunde fungera. Den generella tanken om att man bäst kan identifiera värdeökande objekt inom ett visst ämnesområde är därmed något som både värdeinvestering och riskkapitalvärlden delar med varandra.

Fortsatta investeringar i de bästa bolagen

Även om både VC-fonder och värdeinvesterare ofta koncentrerar sig enbart på vissa ämnesområden, spelar diversifiering inom detta ämnesområde ofta en stor roll, speciellt för VC-fonder. Eftersom risken är högre för riskkapitalbolag, måste man investera i flera olika bolag för att kunna sprida ut risken och öka sannolikheten av att hitta vinnare. Efter att man hoppeligen hittat framgångsrika bolag, lägger man ofta in mera kapital för att kunna öka eller upprätthålla sin andel i bolaget och därmed säkerställa en hög avkastning. Venture capital är traditionellt driven av potenslagen, där ett fåtal vinnare ofta levererar majoriteten av avkastningen (en utmärkt artikel gällande potenslagen för Y Combinator kan hittas här!) Även detta tankesätt är något som många värdeinvesterare delar med sig, och Warren Buffett har ett känt citat gällande detta:

“If you have Lebron James on your team, you don’t take him out of the game just to make room for someone else … It’s crazy to put money into your 20th choice rather than your first choice”

– Warren Buffett och hans Lebron James analogi gällande diversifiering

Användningen av nyckeltal

Sist men inte minst spelar nyckeltal en stor roll inom både värdeinvestering och venture capital. Redan Benjamin Graham publicerade en lång lista av nyckeltal i hans bok “The Intelligent Investor”. Dessa nyckeltal berättade ifall ett bolag var underprissatt, och många av dem utnyttjas än idag av flera olika investerare. Naturligtvis skiljer sig nyckeltalen i VC-världen från dessa, men deras påverkan är lika stor. Nyckeltal som berättar om bolagens Unit Economics är speciellt viktiga, eftersom tal som Lifetime Value och Customer Acquisition Cost kan berätta ifall bolagen kan uppnå lönsamhet trots att de för tillfället gör förlust på grund av en snabb tillväxt. Så som t.ex. P/E-talet och Free Cash Flow hjälper värdeinvesterare hitta undervärderade aktier, hjälper nyckeltalen gällande Unit Economics riskkapitalinvesterare att hitta bolag som har mycket potential. Med andra ord skiljer sig nyckeltalen, men de utnyttjas av samma orsak: för att identifiera bolag som har potential för en stor värdeökning.

Det finns alltså mycket som venture capital och värdeinvestering delar med sig. Till skillnad från t.ex. momentumstrategier eller andra liknande stilar där man snabbt ändrar sina positioner, är både värdeinvestering och VC mera riktade som buy and hold strategier, där starka grundare, bekanta industrier och nyckeltal påverkar investeringsbesluten starkt. Naturligtvis finns det också stora skillnader, men trots detta har VC och värdeinvestering mera likheter än du tror!